Skip to Main Content

    ลงทะเบียนผู้รับวัคซีนเข็ม 3-4 (Pfizer)

    สำหรับผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป) และเคยรับวัคซีนแล้ว

    ประกาศ

    ขออภัยค่ะ ปัจจุบันไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้เปิดลงทะเบียนค่ะ