Skip to Main Content

โปรแกรมคำนวนค่าดัชนีความร้อน

Info1

Info2

Info

อ้างอิงจาก กรมอนามัย และ กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
พัฒนาโดย พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
และ พ.อ. กศม ภังคานนท์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า